Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Aroha.pl 
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Aroha Spółka z o.o. Organowa 6/14 20-882 Lublin
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@aroha.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
- Obsługa zapytań przez formularz
- Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
- Realizacja zamówionych usług
- Windykacja należności
- Prezentacja oferty lub informacji
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
7. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Zyro.com.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
- firma hostingowa na zasadzie powierzenia
- kurierzy
- kancelarie prawne i windykatorzy
- operatorzy płatności
- organy publiczne
- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
- firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Privacy policy

1. General information

1. This policy applies to the Website, operating under the URL: Aroha.pl  
2. The Operator of the Website and the Administrator of personal data is Aroha Spółka z o.o. Organowa 6/14 20-882 Lublin
3. The operator's e-mail contact address: kontakt@aroha.pl
4. The Operator is the Administrator of your personal data with regard to the data you voluntarily provide on the Website.
5. The Website uses personal data for the following purposes:
- Handling inquiries through the form
- Preparation, packaging, and shipping of goods
- Implementation of ordered services
- Debt collection
- Presentation of offers or information
6. The Website performs functions of obtaining information about users and their behavior in the following ways:
- Through voluntary data entered in forms, which are entered into the Operator's systems.
- By storing files (so-called "cookies") in the end devices.

2. The selected methods of data protection used by the Operator

1. Logging in and entering personal data are protected in the transmission layer (SSL certificate). As a result, personal data and login data entered on the site are encrypted on the user's computer and can only be read on the target server.
2. Personal data stored in the database are encrypted in such a way that only the key holder of the Operator can read them. Thus, the data is protected in case the database is stolen from the server.
3. User passwords are stored in hashed form. The hash function works in a unidirectional manner - it is not possible to reverse its operation, which is now the modern standard for storing user passwords.
4. The Website uses two-factor authentication, which is an additional form of protection for logging into the Website.
5. The Operator periodically changes its administrative passwords.
6. In order to protect data, the Operator shall regularly make security backups.
7. An important element of data protection is regular updating of all software used by the Operator to process personal data, which in particular means regular updates of software components.

3. Hosting

1. The Service is hosted (technically maintained) on the Operator's server: Zyro.com.

4. Your rights and additional information about the use of data

1. In certain situations, the Administrator has the right to transfer your personal data to other recipients, if this is necessary for the performance of the contract concluded with you or for the fulfillment of obligations incumbent on the Administrator. This applies to these groups of recipients:
- hosting company on a trust basis

- couriers
- law firms and debt collectors
- payment operators
- public authorities
- authorized employees and associates who use the data to fulfill the purpose of the site's operation
- companies, providing marketing services to the Administrator
2. Your personal data processed by the Administrator for no longer than it is necessary to perform related activities specified by separate regulations (e.g. on accounting). With regard to marketing data, data will not be processed for longer than 3 years.
3. You have the right to request from the Administrator:
- access to personal data concerning you,

- rectification of it,
- deletion,
- restriction of processing,
- and data portability.
4. You have the right to object to the processing of personal data for the purpose of carrying out the legitimate interests pursued by the Controller, including profiling, whereby the right to object will not be exercised if there are valid legitimate grounds for processing that override your interests, rights and freedoms, in particular the establishment, assertion or defense of claims.
5. The Administrator's actions may be complained about to the President of the Office for Personal Data Protection, 2 Stawki Street, 00-193 Warsaw.
6. Provision of personal data is voluntary, but necessary to operate the Service.
7. Automated decision-making, including profiling for the purpose of providing services under the concluded agreement and for the purpose of direct marketing by the Administrator, may be undertaken in relation to you.
8. Personal data is transferred from third countries in terms of data protection regulations. This means that we transfer them outside the European Union.

5. Data in forms

1. The Website collects information voluntarily provided by the user, including personal information, if provided.
2. The Website may record information about connection parameters (time stamp, IP address).
3. The Website, in some cases, may record information to facilitate the association of the data in the form with the e-mail address of the user filling out the form. In this case, the e-mail address of the user appears inside the URL of the page containing the form.
4. The data provided in the form are processed for the purpose resulting from the function of the specific form, such as to perform the process of service request or business contact, registration of services, etc. Each time the context and description of the form clearly informs what it is used for.

6. Administrator Logs

1. Information about users' behavior on The Website may be subject to logging. This data is used to administer The Website.

7. Relevant marketing techniques

1. The Operator uses statistical analysis of website traffic, through Google Analytics (Google Inc., based in the USA). The operator does not transmit personal data to the operator of this service, only anonymized information. The service is based on the use of cookies on the user's terminal device. Regarding the information about the user's preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit the information resulting from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
2. The Operator uses remarketing techniques to match advertising messages with the user's behavior on the site, which may give the illusion that the user's personal information is used to track the user, but in practice, no personal information is transferred from the Operator to the advertising operators. A technological prerequisite for such activities is that cookies are enabled.
3. The Operator uses the Facebook pixel. This technology causes The Website (Facebook Inc. based in the USA) to know that a person registered with it is using the Website. In this case, it relies on the data in relation to which it is itself the controller, The Website does not transfer any additional personal data from itself to Facebook. The service is based on the use of cookies on the user's terminal device.
4. The Operator uses a solution that automates the operation of The Website in relation to users, for example, that can send an email to the user after visiting a particular subpage, if the user has agreed to receive commercial correspondence from the Operator.

8. Information about cookies

1. The Website uses cookies.
2. Cookies are data, in particular text files, which are stored on the Website User's terminal equipment and are intended for use on the Website. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time they are stored on the terminal equipment and a unique number.
3. The Website operator is the entity placing cookies on the Website User's terminal equipment and accessing them.
4. Cookies are used for the purposes specified above in the "Important marketing techniques" section.
5. The Website uses two main types of cookies: "session cookies" and "permanent cookies" (persistent cookies). "Session" cookies are temporary files that are stored on the User's terminal device until the User logs out, leaves the website or shuts down the software (web browser). "Permanent" cookies are stored on the User's end device for the time specified in the parameters of the cookies or until they are deleted by the User.
6. Web browsing software (web browser) usually allows the storage of cookies on the User's final device by default. The Website Users may change their settings in this regard. The web browser makes it possible to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject is contained in the help or documentation of the web browser.
7. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on The Website.
8. Cookies placed on the Website User's terminal equipment may also be used by entities cooperating with the operator of the Website, in particular, this applies to companies: Google (Google Inc. based in the USA), Facebook (Facebook Inc. based in the USA), Twitter (Twitter Inc. based in the USA).

9. Managing cookies - how to express and revoke consent?

1. If you do not want to receive cookies, you can change your browser settings. We stipulate that disabling cookies necessary for authentication processes, security, and maintenance of user preferences may hinder, and in extreme cases may make it impossible to use the websites.